Historie

historie SDH Tálín 1909 - 2014 

Dne 19.června 1908 vypukl v obci velký požár v domě čp.37, který zachvátil také domy čp.24 a 40  a částečně také dům čp. 47. V té době zde ještě nebyl hasičský sbor a tak občané hasili oheň pomocí přenosné džberové stříkačky, která se ukázala na zdolání požáru naprosto nedostatečná. K ohni se postupně sjely hasičské sbory z Pasek, Krče, Skal, Smrkovic a dva z Protivína, městský a pivovarský.

Po této závažné události vydal obecní výbor výzvu k zřízení hasičského sboru. Dne 8.února 1909 byl ustaven Sbor Dobrovolných hasičů v Tálíně. Měl 12 členů činných a 10 přispívajících. Obec v témže roce zakoupila čtyřkolovou stříkačku, 100 m hadic a 12 výzbrojí a výstrojí. Od počátku se členové sboru aktivně a obětavě zúčastňovali zásahů při hašení požárů v okolních obcích i společenského života v obci.

V roce 1936 byla sboru předána nově postavená hasičská zbrojnice na návsi. V roce 1939 rozhodlo zastupitelstvo obce o zakoupení v té době nejmodernější motorové dvoukolové stříkačky patent Ing. Ebert. V druhé polovině minulého století členové sboru vyvíjeli bohatou činnost na úseku požární prevence, zúčastňovali se soutěží v požárním sportu, prováděli údržbu požární techniky, požární nádrže a aktivně se zapojovali do života obce při brigádách a pořádání kulturních a sportovních akcí.

V osmdesátých letech dosáhla činnost sboru svého vrcholu. V roce 1986 do sboru vstoupily místní ženy a utvořily soutěžní družstvo. Společně s družstvem mužů se úspěšně zúčastňovaly soutěží. Do činnosti sboru se v té době zapojily také děti. Dobrovolní hasiči odpracovali v tomto období množství brigádnických hodin na stavbě kulturního střediska, jehož součástí je také požární zbrojnice. Ta byla sboru předána do užívání v prosinci r.1986. Původní požární zbrojnice byla poté zbourána. Po listopadu 1989 došlo postupně k útlumu činnosti sboru. Ta se omezila na zajištění provozuschopnosti stříkačky, čištění požární nádrže apod.

V červenci roku 2008 vznikl v obci k rozsáhlý požár domu čp.37. Stejně jako před sto lety. Hašení požáru se zúčstnili také místní hasiči, kteří za pomoci své stříkačky zajišťovali zásobování vodou zasahujících požárních vozidel. Hasiči i ostatní občané také obětavě pomáhali při odstraňování následků požáru. Tato událost dala i tentokrát významný podnět k obnovení činnosti Sboru dobrovolných hasičů v obci. Iniciativu převzala nejmladší generace mužů v obci. Ustavující valná hromada SDH se konala v září 2008.